Stanovy

Stanovy ČUBP ke stažení v PDF

Stanovy

České unie boxerů profesionálů z.s.

I. Základní ustanovení

1. Česká Unie Boxerů Profesionálů z.s., (zkráceně ČUBP) , v anglickém jazyce Czech Union of the Profesional Boxers, (dále jen spolek) je samostatnou nepolitickou organizací, založenou na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Spolek je právnickou osobou, přidělené IČO je 540641.

2. Spolek je uznávaným představitelem profesionálního boxu na území České republiky, je členem Evropské boxerské unie (EBU) a spolupracuje s dalšími evropskými a světovými organizacemi profesionálního boxu. Spolek se vyjadřuje ke všem pořádaným akcím profesionálního boxu na území České republiky, včetně organizovaných zahraničními subjekty v případně že na tyto akce deleguje své zástupce (supervizor, rozhodčí, apod.)

3. Sídlo spolku je na adrese Ústí nad Labem, Brandtova 3262/4, PSČ 400 11

 

4. Znak a symbolika spolku:

II. Účel a cíle činnosti

1. Spolek organizuje, propaguje a podílí se na rozvoji českého profesionálního boxu. Zajišťuje sportovně technickou úroveň, reklamní hodnotu a mediální přitažlivost pořádaných sportovních akcí. Vydává a aktualizuje pravidla boxu ČUBP.

2. Aktivně podporuje amatérský box a sportovní aktivity mládeže.

3. Organizuje, koordinuje a odborně dohlíží na konání titulových a všech zápasů spadající do kompetence ČUBP a aktivně organizuje účast jednotlivců i skupin na akcích v zahraničí.

4. Spolupráci s národními orgány evropských a světových boxerských organizací se podílí na propagaci a popularizaci českého boxu, jeho aktérů a aktivit.

5. Zajišťuje licenční a startovní administrativu, včetně vedení recordingu ve světové evidenci Boxrec.com.

-2-

III. Orgány spolku

Valná hromada - jako nejvyšší orgán spolku

Předseda - jako orgán statutární

Výbor spolku - jako orgán výkonný

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a svolává ji alespoň jedenkrát za rok výkonný výbor spolku. Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru.

Valná hromada spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech členů spolku. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných členů spolku, přičemž každý člen spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.

Vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady spolku zajišťuje výkonný výbor spolku.

Valná hromada spolku zejména:

a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru spolku,

b) projednává a schvaluje zprávu o činnosti spolku a plány na další období

c) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na příští období

d) volí na pětileté období předsedu výkonného výboru a členy výkonného výboru

Předseda je statutárním orgánem spolku,

a) zastupuje a jedná za spolek navenek samostatně

b) uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem spolku, včetně podpisu

c) připravuje, svolává a řídí jednání výkonného výboru, koordinuje jeho činnost

d) je volen na dobu 5 let

Výkonný výbor odpovídá za činnost spolku mezi členskými schůzemi, organizuje a realizuje činnost spolku. Výkonný výbor spolku je složen z předsedy, místopředsedy a sekretáře. Členy výkonného výboru spolku volí valná hromada spolku na dobu 5 let. Je usnášení schopný, pokud jsou přítomni 3 členové výboru, rozhoduje většinovým systémem.

Výkonný výbor spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení a jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.

Schůze výkonného výboru spolku svolává předseda výkonného výboru spolku, a to podle potřeby, nejméně jedenkrát v kalendářním roce.

-3-

Výkonný výbor zejména:

a) rozhoduje o obsahu stanov a jejich změnách

b) odpovídá a řeší otázky členské základny, přijímání nových členů, ukončení členství, apod.

c) svolává valnou hromadu a vyhotovuje zápis ze zasedání valné hromady spolku

d) plní závěry valné hromady, hospodaří s prostředky a spravuje majetek spolku

e) vede příslušné administrativní agendy

f) rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.

g) zajišťuje provoz a aktuálnost web. stránek Profiboxing.cz o dění v českém a světovém

amatérském i profesionálním boxu a v samostatném obsahovém odkazu i ČUBP.

IV. Členství, práva a povinnosti

Členem Spolku se může stát fyzická osoba, občan České republiky i cizí státní příslušník, starší 18 let, který působí v českém boxu, podporuje jej a souhlasí s posláním a stanovami spolku. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor spolku na základě písemné přihlášky.

Člen spolku má právo:

  • zúčastnit se členských schůzí a valné hromady spolku

  • podílet se na všech akcích a veškeré činnosti spolku

  • volit, hlasovat a být volen do orgánů spolku

  • podávat návrhy, dotazy a vyjadřovat se k činnosti spolku

  • využívat všech výhod plynoucích z členství ve  spolku

Člen spolku má povinnost:

  • dodržovat stanovy, usnesení valné hromady, rozhodnutí výkonného výboru spolku

  • podílet se na úhradě nákladů spojených s činností spolku formou zaplacení členských příspěvků

  • aktivně propagovat a hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky v rozporu se stanovami, cíli a zájmy spolku

Členství vzniká dnem schválení člena výkonným výborem spolku.

Členství zaniká: a) písemným oznámením výkonnému výboru o vystoupení člena

b) úmrtím člena

c) zrušením členství rozhodnutím výkonného výboru spolku

d) zánikem spolku

-4-

V. Hospodaření a majetek

Hospodaření spolku se řídí plánem činností a rámcovým finančním rozpočtem

schváleným valnou hromadou. Finančními zdroji jsou členské příspěvky, dary, dotace a

granty. Pro naplnění cílů své činnosti a dosažení ekonomické soběstačnosti může spolek

jako vedlejší hospodářskou činnost zřizovat a provozovat hospodářská, výrobní, sportovní

a obchodní zařízení. Tato činnost se řídí pouze platnými předpisy a jejich místní úpravou

a možnostmi.

VI. Závěrečná ustanovení

Spolek pokračuje v práci sdružení, které vzniklo registrací dne 12.6. 1990. O zastupování svých členů v jiných organizacích rozhoduje výkonný výbor spolku, který může do jejich orgánů delegovat své zástupce. Tato delegace však nesmí nijak ohrozit nezávislost a samostatnost České unie boxerů profesionálů z.s .

Tyto stanovy byly schváleny dne 4. 11. 2015 v Ústí nad Labem valnou hromadou a výkonným výborem České unie boxerů profesionálů z.s.

V Ústí nad Labem 4. 11. 2015

Předseda: Lukáš Konečný