Pravidla

Pravidla České Unie Boxerů Profesionálů

Článek 1 – Ring

1.1 Prostor ringu tvoří čtvercová plocha o délce strany minimálně 5,5 metru a maximálně 7,3 metru – tyto vzdálenosti se počítají mezi provazy.

1.2 Podlaha má být z pevného materiálu, řádně provedená, a měla by přesahovat za provazy minimálně o 0,6 metru na všech stranách. Na podlaze musí být položena silná a pevná plachta, pod níž je umístěn plstěný popřípadě obdobný podklad o minimální tloušťce 1,5 cm a maximální tloušťce 2,5 cm jako ochrana při pádu. Plst by měla krýt ring ze všech stran včetně kompletní plochy ringu přesahující přes provazy. Upevnění provazů v rozích a rohové sloupky by měly být přiměřeně chráněny čalouněním.

1.3 Vnitřní plocha ringu musí být ohrazena čtyřmi silnými provazy o minimálním průměru 3 cm a maximálním průměru 5 cm, které jsou obaleny měkkým a hladkým materiálem, o který se boxeři nezraní. Tyto provazy by měly mít vzdálenost od rohových míst alespoň 0,3 m a měly by být rovnoměrně rozmístěny do výšky 1,3 m od podlahy. Z každé strany mají být tyto čtyři provazy na dvou místech svisle spojeny páskami ve vzdálenosti jedné třetiny celkové délky každé strany ringu, měřeno od konce provazu.

 

Článek 2 - Rukavice

2.1 Rukavice i ochranné bandáže musí odpovídat typu uznanému ČUBP a mají být zajištěny pořadatelem na jeho náklady. Pro titulové zápasy čtyři  páry stejných rukavic musí být odevzdány ke kontrole Supervizorovi při kontrole váhy.

2.2 Rukavice používané v České republice musí být schváleného typu s pevně připevněným palcem a musí vážit osm uncí u kategorie muší váha až do kategorie welterová váha a deset uncí ve všech ostatních hmotnostních kategorií. Na zadní straně zápěstí musí být šněrování.

2.3 Jako bandáže se používají tejpovací náplasti libovolné délky nebo měkká gáza (bandáže). Tejpovací náplasti nesmí zakrývat boxerovy klouby.

2.4 Bandážování se může provádět v šatně boxerů pouze za dohledu supervizora, popřípadě určeného inspektora či ringového rozhodčího, kteří bandáže orazítkují a podepíší.

2.5 Pod rukavicemi není dovoleno nosit nic kromě povolené bandáže a tejpovací náplasti. Tejpovací náplast může být nalepena pouze na bandáže (gázu) a nikoli přímo na boxerovy ruce.

 

Článek 3 – Výstroj boxera

3.1 Boxeři boxují bez dresu, jen v šortkách a celkově mají být upraveného zevnějšku. Vousy mohou nosit jen se souhlasem rozhodčího.

3.2 Pod šortkami musí všichni boxeři nosit suspenzor.

3.3 Pokud mají oba boxeři v titulovém zápase stejnou barvu šortek, mistr má právo přednostní volby barvy. V případě netitulového zápasu nebo zápasu o volný titul rozhodnutí je na ČUBP.

3.4 Boxerské boty mají být pružné, s hladkými podrážkami bez hřebíků či výčnělků. Ani podrážky ani patní výztuhy nesmějí být z tvrdého materiálu.

3.5 Pokud se v průběhu kola uvolní šněrování rukavice , tkanička na botě, nebo nastane jiné poškození výstroje boxera, ringový rozhodčí boj přeruší a pokynem „Time“ zastaví odečet času kola. Příslušné tkaničky zaváže, nebo jinak zajistí odstranění nedostatků. Po tuto dobu vykáže soupeře do neutrálního rohu a ten tam musí zůstat do povelu ringového rozhodčího k pokračování zápasu.

3.6 Rukavice mohou být nasazeny jen za přítomnosti ringového rozhodčího nebo supervizora.

3.7 Je povoleno jen přiměřené množství bílé vazelíny (je stanoveno ringovým rozhodčím), na obličej ani jinou část těla není povoleno aplikovat žádnou mastnou látku. V souladu s článkem 22 je aplikace jakékoliv jiné látky na jakoukoliv část boxerova těla bezpodmínečně zakázána.

3.8 Dle článku 22.1.4 boxer musí mít v průběhu zápasu (všech kol) neustále nasazen chránič zubů

3.9. Pro všechna titulová utkání musí mít boxer k dispozici dva chrániče zubů.

 

Článek 4 – Váhy a oficiální vážení

4.1 Hmotnostní kategorie :

• Muší -Flyweight                                                                           do 50,802 kg = 112 liber

• Bantamová -Bantamweight                                                    do 53,525 kg = 118 liber

• Super Bantamová - Super Bantamweight                         do 55,338 kg = 122 liber

• Pérová - Featherweight                                                           do 57,152 kg = 126 liber

• Super Pérová - Super Featherweight                                  do 58,967 kg = 130 liber

• Lehká - Lightweight                                                                    do 61,237 kg = 135 liber

• Super Lehká - Super Lightweight                                          do 63,503 kg = 140 liber

• Welterová - Welterweight                                                      do 66,678 kg = 147 liber

• Super Welterová – Super Welterweight                            do 69,853 kg = 154 liber

• Střední - Middleweight                                                            do 72,574 kg = 160 liber

•Super střední - Super Middleweight                                     do 76,205 kg = 168 liber

•Polotěžká - Light Heavyweight                                               do 79,378 kg = 175 liber

• Křížová - Cruiserweight                                                            do 90,719 kg = 200 liber

•Těžká - Heavyweight                                                                   přes 90,719 kg = přes 200 liber

•Bridgerweight                                                                               do 101,505 kg = do 220 liber

4.2 Boxeři by měli dodržovat následující doporučení týkající se úpravy tělesné váhy před zápasem:

- 15 dní před zápasem by neměli převyšovat limit jejich váhové kategorie o více než 7%

- 3 dny před zápasem by neměli převyšovat limit jejich váhové kategorie o více než 3%.

4.3 Zápasy o titul Mistra České republiky a Mezinárodního mistra ČR musí být deseti kolové po třech minutách pro každé kolo s minutovou přestávkou mezi koly a oficiální vážení musí být provedeno ne dříve než 36 hodin a ne později než 24 hodin před zápasem. Kalibrovaná váha musí být boxerům k dispozici nejpozději hodinu před oficiálním vážením. Čas oficiálního vážení určí pořadatel. Vyzyvatel se váží první. Boxeři se váží bez šortek. Oficiální vážení provádí supervizor, nebo ringový rozhodčí zápasu. U jiných, netitulových zápasů popřípadě exhibičních zápasů je počet kol stanoven pořadatelem zápasu, nebo dohodou promotérů po odsouhlasení supervizorem či ringovým rozhodčím.

U netitulových zápasů je možné na základě žádosti pořadatele a souhlasu supervizora a dotčených boxerů uskutečnit vážení v den zápasu minimálně však nejpozději dvě (2) hodiny před začátkem zápasu.

4.4 Boxer, jehož hmotnost nevyhoví stanovené hmotnostní kategorii pro zápas, má dvě hodiny na to, aby docílil odpovídající hmotnosti. Během dvou hodin má být boxer znovu zvážen kdykoliv, kdy o to požádá. V takové situaci zůstane boxer pod dohledem Supervizora, popřípadě ringového rozhodčího nebo inspektora a nesmí použít saunu. Pokud boxer během stanovených dvou hodin nedocílí odpovídající hmotnosti a pokud se soupeři dohodnou, zápas se uskuteční  dle následujících podmínek:

(a) pokud je to mistr, kdo překračuje hmotnost, a zápas prohraje, pak bude vyzyvatel prohlášen za mistra;

(b) pokud je to mistr, kdo překračuje hmotnost, a zápas vyhraje, pak bude titul prohlášen za volný;

(c) pokud je to vyzyvatel, kdo překračuje hmotnost, mistr si ponechá titul bez ohledu na to, kdo vyhraje či prohraje.

4.5 Přesné hmotnosti boxerů se vyhlásí v ringu bezprostředně před zápasem.

4.6 Při kontrole hmotnosti musí proběhnout také lékařská prohlídka, při které se lékař, schválený ČUBP, provádějící tuto prohlídku, musí ujistit, že boxeři jsou z lékařského hlediska způsobilí boxovat.

 

Článek 5 – Sekundanti

5.1 Počet sekundantů nesmí být vyšší než čtyři. Pro potřeby tohoto článku se sekundantem rozumí všechny osoby, které boxerovi asistují během zápasu.

5.2 Před každým zápasem se hlavní sekundant, který bude asistovat v boxerově rohu, představí ringovému rozhodčímu. Sekundanti musí poslouchat pokyny ringového rozhodčího. Během jednotlivých kol musí být sekundanti zticha, nesmějí nijak pomáhat ani radit boxerovi, kterému sekundují, a nesmějí také vstupovat do ringu. Jakákoliv porušení tohoto článku nebo některého z ostatních pravidel boxu ze strany sekundantů může způsobit odečet bodů popřípadě diskvalifikaci boxera.

5.3 Hlavní sekundant, který se v průběhu zápasu rozhodne stáhnout boxera ze zápasu, by měl odpovídajícím způsobem informovat ringového rozhodčího (nikoli vhazovat  do ringu ručník). Nesmí to ale učinit, když je boxer na zemi a rozhodčí jej počítá.

 

Článek 6 – Supervizor

6.1 Supervizora jmenuje na každý zápas Výkonný výbor ČUBP. Supervizor má být člen Výkonného výboru ČUBP nebo má být uveden na seznamu Supervizorů, který Výkonný výbor ČUBP za tímto účelem zřídí.

6.2. Supervizor:

6.2.1 Řídí zápas dle oficiálních dokumentů a nařízení ČUPB, zejména Dohlíží na průběh zápasu a zajišťuje, aby účastníci zápasu vyhověli všem, pravidlům a regulím ČUBP .

6.2.2 Úkoluje a koordinuje všechny dotčené funkcionáře a rozhodčí před zápasem.

6.2.3 Shromažďuje a uchovává hodnocení bodových rozhodčích po každém kole u titulového zápasu; po konci zápasu potom u netitulových a jiných zápasů.

6.2.4 Sděluje konečné hodnocení bodových rozhodčích po skončení zápasu oficiálnímu hlasateli.

6.2.5 Po skončení zápasu zpracovává zprávu o zápasu a její kopii doručuje do 2 dnů Generálnímu sekretáři / Předsedovi ČUBP.

6.2.6 Bere na sebe obecnou zodpovědnost za to, že průběh zápasu je v souladu se všemi pravidly a normami ČUBP.

6.2.7 Navrhuje vyvození sankcí při zjištění nedostatků proti regulérnosti zápasu.

6.2.8 Rozhoduje o snížení, nebo odebrání odměny diskvalifikovaného boxera.

6.2.9 Kontroluje lékařské zprávy, úroveň zdravotnického zabezpečení pro boxery, funkcionáře i diváky, má právo vznášet požadavky na promotéra a další organizátory v zájmu bezpečnosti boxerů, funkcionářů a diváků.

6.2.10 Provádí a zapisuje výsledky oficiálního vážení, provádí kontrolu bandáží a nasazování rukavic před titulovými zápasy ve spolupráci s ringovým rozhodčím zápasu.

 

Článek 7 – Inspektoři

7.1 V případě titulových zápasů může ČUBP jmenovat dva (2) inspektory, kteří budou sedět v obou rozích a budou odpovídat za to, že vše bude probíhat podle zásad a regulí ČUBP. V případě potřeby budou spolupracovat se Supervizorem.

 

Článek 8 – Ringový rozhodčí

8.1 Ringového rozhodčího pro každý zápas jmenuje ČUBP, popřípadě supervizor určený ČUBP. Ringový rozhodčí je povinen řídit zápas a za každé situace dbát na ochranu zdraví obou boxerů.

8.2 Před zahájením zápasu navštíví ringový rozhodčí společně se supervizorem oba boxery a jejich hlavní sekundanty v šatnách a poučí je podle svého uvážení o tom, co je nezbytné pro správný průběh zápasu.

8.3 V ringu, bezprostředně před zahájením zápasu, povolá ringový rozhodčí oba boxery do středu ringu, aby jim sdělil závěrečné pokyny, vyzve je, aby si podali ruce, a zahájí box, jakmile zazní zvuk gongu. Boxeři si také podají ruce před zahájením posledního kola.

8.4 Ringový rozhodčí také může bez předchozího upozornění diskvalifikovat jednoho z boxerů, nebo i oba boxery, za jakékoliv porušení těchto pravidel ze strany boxerů či jejich sekundantů, nebo za jakýkoliv čin, který podle svého uvážení uzná nepřípustným.

8.5 Ringový rozhodčí může i bez předchozího upozornění ukončit zápas s výsledkem „Bez výsledku“ (No decision), pokud se domnívá, že jednání diváků zabraňuje řádnému průběhu zápasu.

8.6 Ringový rozhodčí může zápas ukončit, pokud se mu bude zdát, že jeden z boxerů svými schopnostmi výrazně převyšuje kvality soupeře, nebo není schopen v zápase pokračovat.

8.7 V případě „knock down“ začne rozhodčí nahlas počítat od jedné do deseti, jedno číslo za sekundu tak, aby jej boxer ležící na podlaze ringu slyšel. Odpočítávání provádí také časoměřič tak, aby jej rozhodčí mohl slyšet a vidět. Jakmile se vysloví odpočet „jedna“, měla uplynout jedna sekunda od chvíle, kdy byl boxer uznán v pozici „knock down“.

8.8 Zvuk zvonu ohlašující konec kola (včetně toho posledního), nesmí přerušit odpočítávání ležícího boxera. Pokud je boxer v pozici „knock down“ v okamžiku vyslovení číslice deset je prohlášen za „odpočítaného“ (counted out). Jestliže je připraven pokračovat v boxování a již zazněl zvon, musí se vrátit do svého rohu a minutový odpočinek se sníží o počet sekund, o které se kolo prodlužovalo.

8.9 Během zápasu může ringový rozhodčí zcela podle své úvahy interpretovat tato pravidla nebo řešit jakoukoliv jinou situaci.

8.10 Rozhodnutí rozhodčího je konečné a není proti němu odvolání.


 Článek 9 – Časoměřič

9.1 Povinností časoměřiče je vyzvat sekundanty, aby před začátkem zápasu opustili ring, za použití gongu oznamovat začátek a konec kol a oznamovat, kdy je deset vteřin do konce kola a deset vteřin do konce přestávky mezi koly. Za žádných okolností nesmí časoměřič zkrátit délku kola, pokud k tomu nebyl instruován ringovým rozhodčím.

9.2. Časoměřič musí zaznamenávat počet vteřin, během kterých je boxer počítán, a zobrazovat odpočet ve vteřinách takovým způsobem, že jej ringový rozhodčí může vidět i slyšet. V případě „knock down“ musí uplynout asi jedna vteřina od doby, kdy je boxer uznán v pozici „down“, než časoměřič pronese slovo „jedna“.

 

Článek 10 – Oficiální lékař

10.1 Žádný zápas nesmí být zahájen nebo v něm pokračováno, pokud u ringu není po celou dobu zápasu přítomen alespoň jeden lékař. Pro titulové zápasy doporučuje ČUBP pořadateli zajistit dva lékaře u ringu, Zkušenější z nich bude jmenován hlavním ringovým lékařem a musí se představit ringovému rozhodčímu. Rozhodčí jej může povolat, pokud je zapotřebí lékařské konzultace, nebo z jiného důvodu souvisícího se zdravotním stavem.

10.2 Každý z nominovaných lékařů může o své vlastní vůli v době minutového odpočinku mezi dvěma koly vyšetřit boxera v rohu a nahlásit ringovému rozhodčímu takový zdravotní stav, který by boxerovi mohl způsobit vážné nebezpečí, anebo může doporučit ringovému rozhodčímu, aby byl zápas přerušen. Pokud ringový lékař vyšetřuje boxera během probíhajícího kola nebo i během přestávky mezi koly, časoměřič zastaví na pokyn ringového rozhodčího odpočet času a to i v případě minutové pauzy, která se o čas, kdy je boxer ringovým lékařem vyšetřován, prodlouží.

10.3. Sanitka - vozidlo  zdravotnické záchranné služby musí být přistaveno v místě  pořádané akce profesionálního boxu, konané pod záštitou ČUBP ještě před začátkem bojů a je k dispozici do ukončení posledního zápasu pořádané akce profesionálního boxu.


Článek 11 – Výsledky

11.1 Výsledek boxerského zápasu může mít následující podobu:

11.1.1 vítězství na body (victory on points) z rozhodnutí většiny bodových rozhodčích;

11.1.2 vítězství K.O., (knock out) ;

11.1.3 vítězství z důvodu odstoupení boxera ze zápasu RTD (victory by retirement);

11.1.4 vítězství z důvodu že rozhodčí ukončí zápas TKO (referee stop contest);

11.1.5 vítězství z důvodu ukončení pro zranění (victory by stoppage for injury);

11.1.6 vítězství z důvodu diskvalifikace (disqualification);

11.1.7 nerozhodný výsledek (draw) na základě rozhodnutí většiny bodových rozhodčích nebo v případě 3 rozdílných výsledků;

11.1.8 bez výsledku (no decision);

11.1.9 technická remíza - D-TECH (technical draw) v případě, že zápas musel být zastaven před koncem čtvrtého kola z důvodu zranění způsobeného neúmyslným faulem.

11.1.10 technický výsledek (technical decision) v případě, že zápas musel být zastaven po skončení čtvrtého kola z důvodu zranění způsobeného neúmyslným faulem nebo v případě nepředvídatelné události (jako např. závažné poškození ringu, bouře během zápasu pod širým nebem).

11.1.11 U čtyřkolových zápasů se pravidlo zranění po neúmyslném faulu nebo nepředvídatelné události dle 11.1.9, dle 11.1.10, dle 16.5 a dle 16.6 použije analogicky při zranění nebo nepředvídatelné události do konce druhého kola, u šestikolových zápasů při zranění nebo nepředvídatelné události do konce třetího kola. 

Článek 12 – Bodoví rozhodčí

12.1 ČUBP jmenuje pro každý zápas tři bodové rozhodčí.

12.2 Tři bodoví rozhodčí po každém kole zapisují hodnocení obou boxerů v souladu se zásadami obsaženými v článku 11), do do bodovacího lístku, který odevzdávají po ukončení každého kola ringovému rozhodčímu a ten ji předá Supervizorovi. U netitulových nebo exhibičních zápasů vybere ringový rozhodčí souhrnný bodovací lístek pro všechna kola až po skončení posledního kola a ihned je předá Supervizorovi

12.3 V případě netitulových, vložených a jiných zápasů, může úkoly bodového rozhodčího plnit ringový rozhodčí jako jediný a samostatně tak rozhodnout o vítězi zápasu.

12.5 Pro sportovní akce u boxerských zápasů s celkovým počtem do 12 kol může rozhodovat pouze jeden (1) rozhodčí, který plní funkci ringového i bodového rozhodčího (maximálně však jen 3 duely). Pro max. 5 zápasů a max. 24 kol mohou zápasy o max. počtu 6 kol rozhodovat pouze 2 rozhodčí (ringový a bodový rozhodčí). Pro více kolové zápasy je nutno mít 4 rozhodčí. Výjimky může udělit ČUBP na základě žádostí a po projednání Výkonného výboru..

 

Článek 13 – Bodování zápasů

13.1 Body se udělují za útok -přesné a čisté údery čelní částí rukavice libovolnou rukou do jakékoliv přední či boční části hlavy či těla nad pás soupeře (pás je pomyslná čára napříč tělem na úrovni horní části kyčelních kostí). Dále body za „obranu“ – vyhýbání se úderům, bránění se, uhýbání do stran, potápění se pod údery (tzv. ducking). Za situace, kdy jsou soupeři úderově vyrovnaní, získá body ten z boxerů, který předvedl lepší „styl“, „dovednosti“ a „účinnost“ – úspěšné kombinace útoku a obrany.

13.2 Zápasy v boxu se hodnotí následovně:

13.2.1 Tři bodoví rozhodčí udělí 10 bodů na konci každého kola lepšímu z obou boxerů a menší počet bodů udělí jeho soupeři. Jestliže na konci kola získají boxeři stejný počet bodů, oběma z nich se zapíše 10 bodů. Pokud je to jen trochu možné, neměli by boxeři v daném kolem získat stejný počet bodů.

13.2.2 Bodové hodnocení za každé kolo se provádí okamžitě a zapíše se inkoustem nebo nesmazatelnou tužkou (propiskou) do příslušného bodovacího lístku. Na tomto hodnocení již nelze nic měnit ani doplňovat.

13.3 Vítězem se stává ten boxer, který získal většinu vítězných výsledků od bodových rozhodčích . V případě, že zápas o volný titul skončí nerozhodně, bude domluvena odveta, která se uskuteční v co nejkratší době.

13.4 Všechny výsledkové karty vyplněné podle výše uvedených pokynů se musí přiložit ke zprávě pro ČUBP, vyhotovené Supervizorem.

 

Článek 14 – Mezinárodní boxerský jazyk

14.1 V České republice, kde se boxuje podle pravidel ČUBP, může ringový rozhodčí v průběhu zápasu použít pouze následujících pět příkazů:

(1) „Stop“, (2) „Box“, (3) „Break“ (od sebe), (4) „Time“ (čas), a (5) „jméno boxera“ (vyslovení jména boxera znamená, že se dopustil chyby, např. nedovolený úder, držení …apod.).

14.2 Ringový rozhodčí odpočítává borce v angličtině, nebo češtině, pokud oba boxeři rozumí česky.

 

Článek 15 – Příkaz „Break“ (od sebe)

15.1 Tento příkaz se použije pokud

15.1.1 Oba boxeři se vzájemně drží;

15.1.2 Jeden z boxerů drží protivníka a brání mu v boxování

15.1.3 Pokud jsou boxeři v klinči a neboxují nebo boxují, ale ne v plném nasazení.

15.2 Po vydání příkazu „Break“ (od sebe) musí boxeři od sebe okamžitě odstoupit a zřetelně učinit krok zpět.

15.3 Pokud je to možné, nemělo by dojít k odtrhávání boxerů od sebe silou.

 

Článek 16 – Rozhodování v případě zranění

16.1 Ringový rozhodčí v případě zranění nebo pokud je to nezbytné v případě faulu může konzultovat s ringovým lékařem aby určil, zdali má být zápas ukončen. Veškeré výsledky jsou v plné kompetenci ringového rozhodčího, který je jedinou osobou oprávněnou ukončit zápas.

16.2 Pokud je zranění způsobeno dovolenými údery a zraněný boxer není schopen v zápase pokračovat, bude prohlášen za poraženého a ringový rozhodčí ukončí zápas pro zranění.

16.3 Pokud je zranění způsobeno úmyslným faulem a zraněný boxer není schopen pokračovat v zápase, prohrává faulující boxer diskvalifikací. Pokud je zraněný boxer schopen pokračovat, jsou faulujícímu boxerovi odečteny dva (2) body.

16.4 Jestliže je boxer zraněn vinou neúmyslného faulu, má rozhodčí plné právo dle svého vlastního uvážení nařídit stržení bodu nezraněnému boxerovi.

16.5 Jestliže dojde ke zranění způsobenému neúmyslným faulem ještě před zazvoněním oznamujícím konec čtvrtého (4.) kola a zraněný boxer není schopen pokračovat v zápase, rozhodčí ukončí zápas a oznámí výsledek technická remíza D-TECH (technical draw).

16.6 Jestliže ke zranění způsobenému neúmyslným faulem, nebo ke zranění z prvních čtyř kol zhoršenému dovolenými údery, dojde až po odzvonění konce čtvrtého kola a rozhodčí ukončí zápas, pak ten z boxerů, který na bodovacích lístkách rozhodčích vede, včetně kola, ve kterém došlo k ukončení zápasu, bude prohlášen za vítěze technickým výsledkem. Kolo, ve kterém dojde k přerušení zápasu, bude obodováno včetně všech případných srážek bodů, i když jde o nekompletní kolo.

16.7 Pokud musí být zápas později přerušen, protože se výše zmíněné zranění způsobené faulem zhorší dalším také neúmyslným faulem a zraněný boxer není schopen pokračovat, zápas bude ukončen technickým výsledkem stejně jako v pravidle 16.6.

16.8. Až na výjimky uvedené níže nebude boxer diskvalifikován za neúmyslný faul na oblast těla. Ringový rozhodčí dle svého uvážení může strhnout body za faul či fauly a faulovanému boxerovi poskytnout čas na zotavení ne však déle než pět (5) minut. Nicméně pokud ringový rozhodčí dle svého uvážení určí, že to byl úmyslný faul a faulovaný boxer není schopen pokračovat v zápase, faulující boxer bude diskvalifikován. V případě, že ringový rozhodčí po konzultaci s ringovým lékařem určí, že faulovaný boxer je schopen pokračovat v zápase, ale ten odmítne pokračovat v zápase, prohrává vzdáním (abandonment), tedy RTD.

16.9. Neočekávané události. Pokud je boxer během zápasu zraněn vlastní vinou nebo vinou vlastního sekundanta a pokud ringový rozhodčí po konzultaci s ringovým lékařem určí, že není schopen pokračovat, prohrává ukončením pro zranění, nebo pokud nechce pokračovat v zápase prohrává vzdáním (abandonment), tedy RTD. Pokud není dle uvážení ringového rozhodčího možno pokračovat v zápase z důvodů nepředvídatelné události jako například výpadek elektrické energie, poškození ringu, nepříznivé počasí nebo jiné nepředvídatelné události  zápas bude ukončen s výsledkem dle pravidla 16.6.

 

Článek 17 – Počítání – „knock down“

17.1 Boxer je ringový rozhodčím počítán („down“ KD nastává:

17.1.1 když se boxer po inkasovaném úderu dotýká podlahy ringu jinou části těla než chodidly.

17.1.2 když se libovolná část jeho těla opírá o provazy ringu, a tím si pomáhá znovu se postavit na nohy

17.1.3 když boxer vypadne z ringu náhodně. Pokud nebude připraven pokračovat v zápase do deseti (10) sekund bude ringovým rozhodčím odpočítán s výsledkem KO.

17.1.4 Pokud boxer vypadne z ringu zcela na základě čistého úderu ringový rozhodčí bude počítat do dvaceti (20) než bude boxer odpočítán.

17.2 Při počítání rozhodčí vykáže stojícího soupeře do neutrálního rohu a boxer tam musí zůstat do té doby, než mu rozhodčí povolí pokračovat v boxování. Jestliže ale tento boxer opustí neutrální roh dříve, než je mu dovoleno pokračovat v boxu, rozhodčí počítání přeruší a dokud se boxer nevrátí do neutrálního rohu, v počítání nepokračuje. Jestliže rozhodčí počítání přeruší a posléze v něm znovu pokračuje podle výše uvedených zásad, pokračuje toutéž vteřinou, ve které odpočítávání přerušil

17.3 Jestliže boxer odstoupí ze zápasu v průběhu přestávky mezi dvěma koly, bude prohlášen poraženým z důvodu odstoupení ze zápasu - RTD se záznamem posledního kola, které odboxoval s časem 3:00. Pokud odstoupí v průběhu kola, bude výsledek zapsán jako RTD s přesným časem ukončení zápasu v daném kole.

17.4 Jestliže má jeden z boxerů jednoznačně navrch nad svým soupeřem, ringový rozhodčí zápas ukončí s výsledkem technický knockout TKO.

17.5 Případě, že boxer je v pozici down na podlaze ringu nebo mu provazy brání v tom, aby se dotýkal podlahy ringu, ringový rozhodčí bude vždy počítat za asistence časoměřiče do osmi (8), jak je uvedeno v pravidle 8.7 a to i v případě, že boxer vstane dříve než je vyslovena číslovka osm (8). Pokud ringový rozhodčí posoudí stav boxera jako zdraví ohrožující, ukončí zápas aniž by dokončil počítání do osmi (8). V takovém případě bude výsledek ukončení zápasu rozhodčím TKO. Ukončení zápasu ringovým rozhodčím z důvodu zranění není TKO.

17.6 Pokud se boxer nachází v pozici „down“ ringový rozhodčí bude nahlas počítat jednotlivé sekundy dle časoměřiče a viditelně ukazovat počítání na prstech až do deseti včetně. Pokud boxer zůstává ležet, dopočítá ringový rozhodčí do desáté vteřiny včetně, tak aby slovo „outbezprostředně následovalo za slovem „deset“. a vyhlásí tak zápas za ukončený KO „knock out“.

17.7 Rozhodčí je oprávněn ukončit zápas ve kterémkoliv okamžiku.

17.8. Boxer nebo jeho sekundant může odstoupit ze zápasu, pokud se zápas stane jednostranným.

 

Článek 18 – Dvojité odpočítání

18.1 V případě souběžného odpočítání boxerů bude znít verdikt bez výsledkuNo Decision“.

 

Článek 19 – Čisté (povolené)  údery

19.1 Čistý úder je takový úder, který je veden sevřenou pěstí a je proveden tou částí rukavice, která kryje klouby prstů. Takovýto úder by měl dopadnout na libovolném místě přední nebo bočních částí hlavy nebo těla nad pasem (pasem se rozumí pomyslná čára mezi horní částí těla a dolní částí pod žebry).

 

Článek 20 – Nepovolené údery (fauly)

20.1. Boxer nesmí:

20.1.1 dávat rány pod pás;

20.1.2 předstírat, že byl zasažen ranou pod pás;

20.1.3 opírat se o soupeře nebo jej tlačit dozadu;

20.1.4 otevřenou rukavicí zatlačit protivníkovi hlavu dozadu a druhou rukavicí jej udeřit;

20.1.5 držet se rukavicí za provaz ringu;

20.1.6 schovávat se za svými rukavicemi a vyhýbat se tak boxování;

20.1.7 udeřit svého soupeře, který je na podlaze ringu v pozici „down“ nebo se snažícího zvednout;

20.1.8 držet svého soupeře či úmyslně prodlužovat klinč;

20.1.9 jednou rukou soupeře držet a druhou jej udeřit;

20.1.10 udeřit soupeře ramenem, hlavou nebo kolenem;

20.1.11 dávat rány vnitřní či dolní částí ruky, zápěstím nebo loktem;

20.1.12 udeřit otevřenou rukavicí;

20.1.13 dávat rány z backhandu;

20.1.14 zatlačit soupeře do provazů;

20.1.15 úmyslně dávat rány pod pás;

20.1.16 využívat rány z otočky (pivot), např. udeřit paží a pěstí během otáčení;

20.1.17 urážet soupeře, užívat nadávky, vulgarismy , nebo se jinak nepřípustně vyjadřovat;

20.1.18 ohýbat se hlavou pod pás soupeře;

 

Článek 21 – Veřejné napomenutí – Diskvalifikace

21.1 Boxeři musí vždy uposlechnout příkazů rozhodčího.

21.2 V průběhu kola může ringový rozhodčí k boxerům směrovat své upozornění, aniž by to znamenalo, že se dopustili faulu, který vyžaduje veřejné napomenutí. Záleží na rozhodnutí ringového rozhodčího, kdy boxerovi udělí veřejné napomenutí a kdy diskvalifikuje.

21.3 Diskvalifikovaný boxer, bez ohledu na příčinu diskvalifikace, může přijít o část nebo o celou svoji odměnu podle uvážení Supervizora. V takovém případě je Supervizor oprávněn vyinkasovat zrušenou odměnu a předat ji Výkonnému výboru ČUBP. Po posouzení zpráv od rozhodčího, Supervizora a případně přítomného člena Výkonného výboru ČUBP, rozhodne Výkonný výbor ČUBP o využití zrušené odměny takovým způsobem, jakým uzná za vhodné.

 

Článek 22 - Lékařská ustanovení

22.1 Je přísně zakázáno používat jakékoliv preparáty či jiné látky zakázané ČUBP. Seznam zakázaných látek bude vždy odpovídat seznamu zakázaných látek, který vytvořila Světová antidopingová agentura WADA. Jediným povoleným stimulantem je studená voda. Pokud je použita nebo dodána boxerovi jakákoliv jiná látka než bílá vazelína a adrenalin, bude boxer diskvalifikován.

22.1.1 Dopingová zkouška je povinná v rámci každého zápasu o titul organizovaný ČUBP. Boxer, který poruší antidopingová pravidla během této zkoušky bude sankcionován dle příslušných pravidel ČUBP a EBU. Výsledky testu musí být boxerem a pořadatelem zápasu sděleny ČUBP bezodkladně (nejdéle do 3 pracovních dní po obdržení výsledku testu od testovací autority). Dopingová zkouška se uskuteční ihned po skončení zápasu. Boxera na místo odběru provází jeho trenér, nebo jiná, jim zvolená osoba. Dopingovou zkoušku hradí pořadatel zápasu.

22.1.2 Povinný odpočinek. Každému boxerovi poraženému tím, že byl odpočítán KO po úderu do hlavy, nebude povoleno boxovat po dobu 30 dnů a poté se bude muset podrobit lékařské prohlídce. V případě zranění rozhodnou pověření lékaři ve spolupráci s ČUBP o případné další ochranné lhůtě a zákazu startu.

22.1.3 Hemostatické přípravky, Jediný hemostatický přípravek je adrenalin v poměru 1/1000, který musí být schválen ringovým lékařem.

22.1.4 Chránič zubů. Nošení chrániče zubů během zápasu je povinné. Je doporučeno, aby byl chránič zubů vyroben odborným dentistou a aby oba boxeři měli druhý chránič zubů ve svém rohu během celého zápasu. Pokud boxer z jakéhokoli důvodu ztratí chránič zubů během probíhajícího kola, musí mu být okamžitě nasazen zpět.  Pokud boxer vyplivne chránič zubů úmyslně, ringový rozhodčí jej upozorní a pokud se to bude opakovat, bude mu veřejným napomínáním odečten jeden bod.

22.1.5 Všechny lékařské zprávy boxerů, musí být předány ČUBP minimálně v den vážení a musí být zkontrolovány Supervizorem.

22.2 Nařízení pro rozhodčí:

22.2.1 Ringoví rozhodčí za žádných okolností nesmí připustit, aby byl boxer udeřen, pokud se nemůže bránit.

22.2.2 rozhodčí musí každý rok podstoupit lékařskou prohlídku. Zraková ostrost  požadovaná po rozhodčích je 24/20 pro každé oko bez brýlí.

22.2.3 rozhodčí musí vyhovět všem lékařským nařízením Výkonného výboru ČUBP.

22.3 Odebrání licence. Jestliže na základě názoru určeného lékaře nebo odpovědných funkcionářů vykazuje boxer v průběhu zápasu projevy akutního otřesu mozku, bude mu odebrána licence i v případě, že lékařská prohlídka neprokáže žádné známky traumatického mozkového onemocnění.

22.4 Minimální povolená zraková ostrost je 5/10 na jednom oku a 1/10 na druhém s normálním zorným polem a případné krátkozrakosti horší než 4 dioptrie.

 

Článek 23 – Stížnosti

23.1 Pokud má boxer, sekundant, nebo promotér jakékoliv návrhy a doporučení týkající se zápasu, měly by být písemně doručeny Výkonnému výboru ČUBP ve lhůtě do 7 dnů po skončení zápasu. Součástí podání stížnosti-protestu proti výsledku zápasu, je poplatek 2000,-Kč.

 

Článek 24 - Oprávnění

24.1. Jediným orgánem, který je oprávněn tvořit, měnit, aktualizovat a vykládat tato pravidla je Výkonný výbor ČUBP.

 

7. února 2023

 Schváleno Výkonným výborem ČUBP